Technical Program

Paper Detail

Paper:MO-UB.1A.4
Session:Metamaterials
Location:Grand Ballroom A
Session Time:Monday, July 8, 08:00 - 11:40
Presentation Time:Monday, July 8, 09:00 - 09:20
Presentation: Oral
Paper Title: Digital Metasurfaces Based on Spatio-Temporal Coding
Authors: Lei Zhang, Xiao Qing Chen, Shuo Liu, Qian Zhang, Jie Zhao, Jun Yan Dai, Guo Dong Bai, Xiang Wan, Qiang Cheng, Southeast University, China; Giuseppe Castaldi, Vincenzo Galdi, University of Sannio, Italy; Tie Jun Cui, Southeast University, China